Ulga mieszkaniowa

W sytu­acji kiedy w dro­dze daro­wi­zny w przy­padku pierw­szej grupy podat­ko­wej naby­li­śmy budy­nek miesz­kalny, który sta­nowi odrębną nie­ru­cho­mość lub naby­li­śmy spół­dziel­cze wła­sno­ściowe prawo do lokalu miesz­kal­nego możemy sko­rzy­stać z ulgi miesz­ka­nio­wej. ulga mieszkaniowaJednak aby z tej ulgi sko­rzy­stać należy speł­niać okre­ślone warunki. Po pierw­sze w chwili naby­cia należy posia­dać oby­wa­tel­stwo pol­skie bądź jed­nego z państw człon­kow­skich UE. Ewentualnie może to być też człon­ko­stwo jed­nego z państw które należą do EFTA. Drugi waru­nek odnosi się do tego, że osoba taka musi mieć miej­sce zamiesz­ka­nia na tery­to­rium RP. Poza tym nie może taka osoba być wła­ści­cie­lem innego budynku miesz­kal­nego oraz nie może takiej oso­bie przy­słu­gi­wać spół­dziel­cze loka­tor­skie prawo do lokalu miesz­kal­nego. Kolejnym warun­kiem jest to, że taka osoba nie może być najemcą i przez 5 lat będzie zamiesz­ki­wać na pobyt stały dany lokal czy budy­nek. Dodam jesz­cze, że osoby korzy­sta­jące z takiej ulgi mają bar­dzo duże szanse że zostaną skon­tro­lo­wane przez Urząd Skarbowy. Może on spraw­dzić czy dana osoba korzy­sta­jąca z ulgi rze­czy­wi­ście mieszka w danym lokalu. Kontrola w tym przy­padku czę­sto jest tez spo­wo­do­wana nie odbie­ra­niem kore­spon­den­cji z US, która przy­cho­dzi na podany adres. Na koniec powiem jesz­cze parę słów na temat warunku doty­czą­cego zamel­do­wa­nia na pobyt stały. Tak naprawdę jest to cały czas nowość ponie­waż obo­wią­zuje dopiero od 2007 roku. Dotyczy on okresu zamiesz­ki­wa­nia danego lokalu cho­dzi o to, że jeśli dane miesz­ka­nie zamiesz­kują osoby trze­cie to czas ten nie wli­cza się w okres tych pię­ciu lat o któ­rych mówi­łam powy­żej. Wymagany okres zamiesz­ki­wa­nia liczy się dopiero od daty real­nego jego rozpoczęcia.