Podatek od spadków i darowizn

podatek od spadkuNiestety ale jeśli otrzy­mamy spa­dek lub daro­wi­znę to obo­wią­zek podat­kowy nas nie omi­nie. Nie muszą to być pie­nią­dze możemy otrzy­mać nie­ru­cho­mo­ści, rucho­mo­ści, prawa mająt­kowe, środki pie­niężne itd. Podatek ten możemy zali­czyć do grupy podat­ków bez­po­śred­nich pła­cimy go od przy­ro­stu majątku. Jeżeli chcie­li­by­śmy prze­czy­tać o pod­sta­wach praw­nych na bazie któ­rych poda­tek ten funk­cjo­nuje to musimy zasię­gnąć do ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spad­ków i daro­wizn. Jednak stawka podatku nie jest dla wszyst­kich jed­na­kowa, zależy ona od tego do któ­rej grupy się zali­czamy. W przy­padku tego podatku ist­nieje także kwota wolna od opo­dat­ko­wa­nia. Wymienię zatem te grupy o któ­rych już wspo­mnia­łam, a więc wyróż­niamy 3 grupy. Do grupy pierw­szej zaliczmy: mał­żonka, zstęp­nych, wstęp­nych, pasierba, zię­cia, synową, rodzeń­stwo, ojczyma, maco­chę i teściową. W gru­pie dru­giej mamy: zstęp­nych rodzeń­stwa, rodzeń­stwo rodzi­ców, zstęp­nych i mał­żon­ków pasier­bów, mał­żon­ków rodzeń­stwa i rodzeń­stwo mał­żon­ków, mał­żon­ko­wie rodzeń­stwa mał­żon­ków, mał­żon­ko­wie innych zstęp­nych. Do grupy trze­ciej zali­czamy wszyst­kich innych nabyw­ców. Jeżeli cho­dzi o kwoty wolne od podatku to:

  • grupa 1– 9637 zł;
  • grupa 2– 7276 zł;
  • grupa 3– 4902 zł.

Jeżeli cho­dzi o opro­cen­to­wa­nie w każ­dej z tych 3 grup to zanim jesz­cze je opi­szę dodam że nad­wyżka spadku ponad wyżej wymie­nione kwoty pod­lega opo­dat­ko­wa­niu według skali podat­ko­wej, która przed­sta­wia się następująco:

  • W gru­pie 1 : gdy nad­wyżka wynosi mak­sy­mal­nie 10 278 zł to pła­cimy 3% podatku. Od 10278 zł do 20556 zł pła­cimy 308 zł 30 gr. i 5 % nad­wyżki ponad 10278 zł. A jeśli spa­dek prze­kro­czył 20556 zł to pła­cimy 822zł 20 gr. plus 7 % nad­wyżki ponad tą kwotę.
  • W gru­pie 2: do 10278 zł pła­cimy 7%. Powyżej tej kwoty aż do 20556 zł pła­cimy 719 zł 50 gr. i 9% nad­wyżki. A jeśli kwota ta jest więk­sza jak 20556 zł to poda­tek wynosi 1644 zł 50 gr i 12% nadwyżki.
  • W gru­pie 3: do 10278 zł pła­cimy 12% podatku. Powyżej tej kwoty aż do 20556 zł jeste­śmy zobo­wią­zani zapła­cić 1233 zł 40 gr. i 16% nad­wyżki. A powy­żej 20556 zł trzeba zapła­cić 2877 zł 90 gr. i 20% nad­wyżki ponad 20556 zł.