Coraz łatwiejsze jest obniżenie obrotu

Faktem jest że współ­cze­śnie obni­że­nie obrotu staje się coraz łatwiej­sze. A wszystko dla­tego, że jak wyka­zały ostat­nie bada­nia brak potwier­dze­nia odbioru fak­tury kory­gu­ją­cej nie zabra­nia sprze­dawcy obni­że­nia obrotu. Chodzi tu o to, że nawet jeśli sprze­dawca wszystko obniżenie podatkurobi zgod­nie z odpo­wied­nimi pro­ce­du­rami a mimo to nie otrzy­mał potwier­dze­nia dorę­cze­nia korekty to i tak powi­nien mieć prawo do sko­ry­go­wa­nia należ­nego VAT. Gdyż osobę która nie dorę­czyła korekty nazywa się nie­rze­tel­nym nabyw­com. Możliwe że już nie­ba­wem sprawa ta zosta­nie roz­wią­zana. Otóż moż­liwe jest obni­że­nie należ­nego podatku VAT nawet jeśli nie posia­damy odpo­wied­niego potwier­dze­nia, ale tylko wtedy gdy:

  • Niemożliwe jest uzy­ska­nie takiego potwier­dze­nia w  sto­so­wym terminie;
  • Uzyskanie takiego potwier­dze­nia jest niemożliwe;
  • Uzyskanie takiego potwier­dze­nia jest nad­mier­nie utrudnione.

Stwierdzono, że nie ma sensu karać podat­nika, za to że nabywca oka­zał się nie­rze­telny. Gdyż budzi to tylko bunt nie­za­do­wo­le­nie i kon­tro­wer­sje po stro­nie sprze­daw­ców. Jednak w oce­nie tego, czy rze­czy­wi­ście wina leży po stro­nie nabywcy bada się wszyst­kie kroki jakie pod­jął sprze­dawca by otrzy­mać potwier­dze­nie odbioru fak­tury kory­gu­ją­cej. Jeżeli takiego potwier­dze­nia mimo sta­rań sprze­dawca nie otrzy­mał to musi on wyka­zać, że naprawdę doszło do obni­że­nia pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. Taka inter­pre­ta­cji tej kwe­stii pre­zen­tuje przede wszyst­kim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I za tą inter­pre­ta­cją podąża powoli także prawo pol­skie. Zatem na każ­dym kroku możemy zauwa­żyć pozy­tywne skutki przy­stą­pie­nia naszego pań­stwa do Unii Europejskiej.