Twórcy, wynalazcy nie doliczacie 50% kosztów

Zmiany dla twórców i wynalazców przy rozliczaniu PIT.

Oprócz wspo­mnia­nymi w poprzed­nim arty­kule zmia­nami w uldze pro­ro­dzin­nej, z dodat­ko­wym  ogra­ni­cze­niem w korzy­sta­niu z 50% cen uzy­ska­nia pro­fi­tów muszą liczyć się też dobrze zara­bia­jący twórcy, dzien­ni­ka­rze oraz wynalazcy.

Kto mógł do tej pory uzyskać 50% odliczenia

Do tej pory odli­cze­nie 50% cen uzy­ska­nia przy­cho­dów doty­czyło twór­ców uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw autor­skich, arty­stów uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw pokrew­nych

Wyświetl cały tekst…