Koszty uzyskania przychodów

W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej bar­dzo czę­sto wiąże się z korzy­sta­niem z róż­nego rodzaju usług spe­cja­li­stów na przy­kład w spra­wach podat­ko­wych, czy też zwią­za­nych z pra­wem. Jak wia­domo doradcy finan­sowi oraz praw­nicy bar­dzo dużo kosz­tują, dla­tego dzi­siaj odpo­wiem

Wyświetl cały tekst…

Unia bankowa, warto czy nie warto przystąpić?

Jak powszech­nie wia­domo temat Unii Bankowej budzi coraz więk­sze kon­tro­wer­sje i to nie tylko w Polsce. Zdania są podzie­lone, ponie­waż jest wiele argu­men­tów, które prze­ma­wiają za przy­stą­pie­niem Polski do Unii Bankowej, jed­nak nie bra­kuje też powo­dów, dla któ­rych Polska nie powinna do niej przy­stą­pić. Po

Wyświetl cały tekst…