Lepszy przepływ informacji podatkowych z krajami UE

W ostat­nich cza­sach sporo się sły­szy o tym, że rząd chce aby wymiana infor­ma­cji doty­czą­cych podat­ków w kra­jach Unii Europejskiej była spraw­niej­sza. Dlatego poli­tycy i spe­cja­li­ści pra­cują teraz nad sys­te­mem szer­szej wymiany infor­ma­cji. Zmiany mają przede wszyst­kim nastą­pić w Ordynacji podat­ko­wej i usta­wie

Wyświetl cały tekst…

Ulga rehabilitacyjna informacje…

Poza ulgą na dziecko i Internet, które są naj­bar­dziej znane przez podat­ni­ków i z pew­no­ścią naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane przy dekla­ra­cjach rocz­nych ist­nieje jesz­cze ulga reha­bi­li­ta­cyjna. Jak sama nazwa mówi mogą sko­rzy­stać z niej osoby nie­peł­no­sprawne, bądź tez osoby, które w świe­tle prawa osobą taką

Wyświetl cały tekst…

Oddaj krew i odlicz ją sobie od podatku…

Dzisiaj powiem co nieco o uldze, o któ­rej bar­dzo dużo osób nie wie. Mam tu na myśli ulgę za krew. Urząd Skarbowy trak­tuje bowiem odda­nie krwi w spe­cjal­nie do tego wyzna­czo­nych punk­tach, jako daro­wi­znę. Zatem Honorowi dawcy to arty­kuł dla was. Najpierw wrócę jesz­cze pamię­cią do roku 2009 wtedy to litr krwi

Wyświetl cały tekst…

Podatek od pożyczki, czemu tak wysoki?

Jeżeli nie zapła­cimy podatku od pożyczki, nawet jeśli minął już ter­min przedaw­nie­nia to może nas spo­tkać nie­miła nie­spo­dzianka ze strony Urzędu Skarbowego. Mianowicie na takich podat­ni­ków fiskus nakłada kary nawet dzie­się­cio­krot­nie wyż­sze niż poda­tek, któ­rego nie zapła­cono. Trybunał uwa­żał ze

Wyświetl cały tekst…

Napiwek? Nie zapomnij o podatku VAT.

Rozpoczął się okres waka­cji, to wyma­rzony okres dla kel­ne­rów i kel­ne­rów oraz restau­ra­cji ponie­waż tury­ści wydają wię­cej pie­nię­dzy w knaj­pach a co za tym idzie zwięk­sza się też liczba napiw­ków. Co wię­cej już sam okres kiedy trwało EURO udo­wod­nił, że nie­któ­rzy sma­ko­sze potra­fią być naprawdę hojni. Jednak poda­tek nie jest czy­stym zyskiem ani dla pra­cow­nika

Wyświetl cały tekst…

Niesamowity program PITy 2014. Wypróbuj!!!

Dzisiaj napi­szę o nowo­cze­snym spo­so­bie roz­li­cza­nia się z Urzędem Skarbowym. Mam tu na myśli doko­ny­wa­nie roz­li­czeń rocz­nych za pomocą Internetu. Obecnie w sieci jest wiele stron inter­ne­to­wych z któ­rych możemy zupeł­nie za darmo pobrać potrzebny do tego pro­gram. Co wię­cej pro­gram ten jest naprawdę pro­sty

Wyświetl cały tekst…

Podatek VAT a samochód

Tym razem napi­szę tro­chę o zależ­no­ści jaka wystę­puje pomię­dzy podat­kiem VAT a samo­cho­dem. Jak wia­domo w poprzed­nim roku podat­ko­wym mam na myśli lata 2011– 2014 nie można było kupo­wać samo­chodu na zasa­dach pre­fe­ren­cyj­nych, które obo­wią­zy­wały już od 2004 roku. Jeżeli naby­wamy samo­chód o masie nie więk­szej jak 3,5 tony to kwotę podatku nali­czo­nego, wynosi 60 %:

  • kwoty z tytułu importu pojazdu;
  • kwoty podatku, która wid­nieje na fak­tu­rze naby­tego samochodu,
  • kwoty podatku należ­nego, w przy­padku kiedy miało miej­sce wewnątrz wspól­no­towe nabycie.

Zasadę<span

Wyświetl cały tekst…

Twój 1% podatku może uratować komuś życie…

Nie da się ukryć, że w ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać wzro­stową ten­den­cję jeżeli cho­dzi o prze­ka­zy­wa­nie 1 % podatku na orga­ni­za­cje pożytku publicz­nego. Jednak wciąż są jesz­cze podat­nicy, któ­rzy tego nie robią. Nie każdy też wie, że jeśli dekla­ra­cji podat­ko­wej nie złoży w ter­mi­nie to środ­ków

Wyświetl cały tekst…

Emerytury, renty i limity.

Jak wia­domo ludzie któ­rzy otrzy­mują rentę rodzinną, rentę z tytułu nie­zdol­no­ści do pracy, bądź też świad­cze­nie przed­eme­ry­talne mają prawo do tego, żeby dodat­kowo dora­biać sobie. Pamiętajmy jed­nak, że są okre­ślone limity takich dodat­ko­wych zarob­ków w przy­padku rent i eme­ry­tur. Jeżeli taki limit

Wyświetl cały tekst…