Podatek od posiadania psa

Tak naprawdę nie ma cze­goś takiego jak poda­tek od psa, świad­cze­nie to posiada cechy podatku, jed­nak tak naprawdę jest to opłata. Opłatę tą pobiera się oczy­wi­ście od osób fizycz­nych, które posia­dają psy. Dodatkowo podam jesz­cze prawną defi­ni­cję zwie­rzę­cia mia­no­wi­cie: „ Zwierzę, jako istota żyjąca

Wyświetl cały tekst…

Czy podatek idzie w parze z wygraną?

A co jeśli uda nam się kie­dyś wygrać jakąś sumę pie­nię­dzy. Być może kie­dyś i do nas los się uśmiech­nie. No ale co z podat­kiem, czy trzeba będzie go zapła­cić? Dzisiaj wła­śnie odpo­wiem na to pyta­nie. Niestety ale wszel­kiego rodzaju wygrane w grach, nagrody w sprze­daży pre­mio­wej oraz wygrane w kon­kur­sach

Wyświetl cały tekst…

Korepetytorzy i podatki…

A dziś już z zupeł­nie innej beczki, gdyż ta notka będzie o nauczy­cie­lach i o tym jaki jest ich sto­su­nek do podat­ków. Pierwszą kwe­stię jaką tu poru­szę są kore­pe­ty­cje. Czy ktoś zna kore­pe­ty­tora, który z uzy­ska­nych docho­dów odpro­wa­dza poda­tek? Niestety ale jest to bar­dzo duży pro­blem kilka lat temu pewna

Wyświetl cały tekst…

Informacje o PIT/28A i PIT/28B

W tym poście poświecę uwagę dwóm załącz­ni­kom, a mia­no­wi­cie będą to PIT/28 A oraz PIT/28/B. roz­pocznę od tego dru­giego. Ten załącz­nik sto­suje się przy for­mu­la­rzu PIT– 28. Zatem doty­czy podat­ni­ków, któ­rzy roz­li­czają dochody zwią­zane z spół­kami jaw­nymi i cywil­nymi

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/Z

Tym razem opo­wiem tro­chę o załącz­niku PIT/Z. Po pierw­sze skła­dają go tylko ci podat­nicy, któ­rzy korzy­stają z kre­dytu podat­ko­wego. Występuje przy takich dekla­ra­cjach jak: PIT– 36 i PIT36L. Tego typu załącz­nik składa się osobno w przy­padku roz­li­cza­nia się mał­żon­ków wspól­nie i skła­damy go w kolej­nych latach, dopóki nie spła­cimy kre­dytu podatkowego.

<span

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/ZG

Ten załącz­nik jest przy­datny dla podat­ni­ków, któ­rzy uzy­skali dochody zagra­nicą i teraz muszą się roz­li­czyć w Polsce z przy­cho­dów. Wyjątkiem jest praca w dele­ga­cji mam tu na myśli taką sytu­ację, kiedy pra­co­dawca z Polski wysyła swo­jego pra­cow­nika do pracy w dele­ga­cję zagra­nicę. Wtedy takie dochody nie

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/M

Następnym załącz­ni­kiem jaki dzi­siaj scha­rak­te­ry­zuję jest PIT/M.  Stosuje się go w sytu­acji, kiedy nie­peł­no­let­nie jesz­cze dzieci osią­gają dochody. Wtedy do docho­dów rodzi­ców doli­cza się zarobki dzieci. Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym wygląda nastę­pu­jąco rodzice skła­dają wła­sną dekla­ra­cje podat­kową

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/D

Dziś nad­szedł czas na przed­sta­wie­nie kolej­nego załącz­nika a mia­no­wi­cie jest nim PIT/D. Z ostat­nich badań wynika, że podat­nicy nie mają zbyt dużej wie­dzy na temat podat­ków. Mało kto wie czym, cha­rak­te­ry­zuje się odpo­wied­nia dekla­ra­cja, a co tu dopiero mówić o załącz­ni­kach. Dlatego zachę­cam do czy­ta­nia bloga i pisa­nych pro­stym języ­kiem

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/B

Pierwszym załącz­ni­kiem jakim się zajmę będzie PIT/B, który służy tylko i wyłącz­nie przed­się­bior­com, któ­rzy roz­li­czają się z Urzędem Skarbowym na zasa­dach ogól­nych, albo za pomocą podatku linio­wego. Dlatego załącz­nik ten wystę­puje przy deklaracjach:

  • PIT– 36
  • PIT36L.

W sytu­acji mał­żon­ków, nawet jeśli roz­li­czają się razem to tą załącz­niki muszą zło­żyć osobno

Wyświetl cały tekst…