Rozliczenia w 2015 roku

Rozliczając się z urzę­dem podat­ko­wym za poradą pit online linux, pamię­tajmy o odli­cze­niach od podatku w PIT-37. Możemy korzy­stać, roz­li­cza­jąc PIT-37 z wielu odli­czeń podat­ko­wych. Przede wszyst­kim pamię­tajmy o odli­cze­niach na dzieci czy Globalną sieć Internet. Odliczyć można, co praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej istotne dla użyt­kow­ni­ków sieci

Wyświetl cały tekst…