Po co płacimy podatki?

Wiele osób czę­sto zadaje sobie wła­śnie to pyta­nie. Postaram się odpo­wie­dzieć na nie w jak naj­prost­szy spo­sób zatem wyobraźmy sobie pewien worek, który nazwiemy budże­tem. W tym worku prze­cho­wy­wane są wszyst­kie środki pie­niężne jakie udało się zgro­ma­dzić z tytułu podat­ków. W mię­dzy cza­sie środki uby­wają nam z tego worka, ponie­waż wydat­ko­wane są

Wyświetl cały tekst…