Nowe, aktualne programy

Już w grudniu

zamiesz­czamy na naszej stro­nie pityelektronicznie.pl aktu­alne pro­gramy do PITów.

  1. PIT 2016 Format — pobierz
  2. PIT online — pobierz
  3. EPITy — pobierz
  4. PITy 2016 — pobierz

Zapraszamy do pobierania!

Zmiany z zeszłych lat

Zmiany sta­wek
Od 01. kwiet­nia 2013 roku zaczęły obo­wią­zy­wać wyż­sze stawki VAT. Do Skarbu Państwa zapła­cimy wię­cej kupu­jąc m.in. wyroby rze­mio­sła arty­stycz­nego czy ludo­wego, a także kupu­jąc kawę, her­batę lub bilety do kina. Do tej pory wymie­nione pro­dukty objęte były 8 % stawką VAT, po zmo­dy­fi­ko­wa­niu to aż 23%.

Ułatwienia dla przed­się­bior­ców Od tego roku

Wyświetl cały tekst…

Dziecko jako przyczyna ulgi podatkowej

Nowy kształt prze­pi­sów tyczy się ulgi pro­ro­dzin­nej doty­czy jedy­nie wąskiej grupy przed­się­bior­ców, któ­rzy uzy­skują roczne dochody gotówki na pozio­mie ok. 130 tys. zło­tych i wycho­wują co naj­mniej troje dzieci. Zmiana ta może spra­wić, że przed­się­biorcy, któ­rzy na dzień obecny sto­sują poda­tek liniowy jako bar­dziej opła­calny będą zobli­go­wani do roz­li­cza­nia się według

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz PIT 36 elektronicznie

Kto wypełnia PIT — 36?

Nadszedł czas roz­li­cze­nia PIT, nie­któ­rzy podat­nicy będą musieli wybrać for­mu­larz PIT-36. Ten for­mu­larz wyko­rzy­sty­wany jest przede wszyst­kim dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Formularzem tym posłu­gują się wszy­scy ludzie podat­nicy, któ­rzy w poprzed­nim roku podat­ko­wym uzy­skali pro­fity opo­dat­ko­wane za zasa­dach skali podat­ko­wej, bez pośred­nic­twa płat­nika

Wyświetl cały tekst…

W 2015 też odliczasz ulgę jeśli..

nie odli­cza­łeś jej w latach poprzednich.

Zmiany w ulgach w PIT

Z ulgą inter­ne­tową przy roz­li­cza­niu PIT 2014 wszy­scy mieli się roz­stać. Tak jed­nak się nie sta­nie. Jak poin­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster finan­sów Jacek Rostowski. Zapowiedział, że zmie­nią się jed­nak zasady jej obli­cza­nia — mia­łaby przy­słu­gi­wać tylko oso­bom, które roz­po­czy­nają sko­rzy­stać z Internetu. Według mini­stra ulga inter­ne­towa

Wyświetl cały tekst…

Twórcy, wynalazcy nie doliczacie 50% kosztów

Zmiany dla twórców i wynalazców przy rozliczaniu PIT.

Oprócz wspo­mnia­nymi w poprzed­nim arty­kule zmia­nami w uldze pro­ro­dzin­nej, z dodat­ko­wym  ogra­ni­cze­niem w korzy­sta­niu z 50% cen uzy­ska­nia pro­fi­tów muszą liczyć się też dobrze zara­bia­jący twórcy, dzien­ni­ka­rze oraz wynalazcy.

Kto mógł do tej pory uzyskać 50% odliczenia

Do tej pory odli­cze­nie 50% cen uzy­ska­nia przy­cho­dów doty­czyło twór­ców uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw autor­skich, arty­stów uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw pokrew­nych

Wyświetl cały tekst…

Koszty uzyskania przychodów

W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej bar­dzo czę­sto wiąże się z korzy­sta­niem z róż­nego rodzaju usług spe­cja­li­stów na przy­kład w spra­wach podat­ko­wych, czy też zwią­za­nych z pra­wem. Jak wia­domo doradcy finan­sowi oraz praw­nicy bar­dzo dużo kosz­tują, dla­tego dzi­siaj odpo­wiem

Wyświetl cały tekst…

Unia bankowa, warto czy nie warto przystąpić?

Jak powszech­nie wia­domo temat Unii Bankowej budzi coraz więk­sze kon­tro­wer­sje i to nie tylko w Polsce. Zdania są podzie­lone, ponie­waż jest wiele argu­men­tów, które prze­ma­wiają za przy­stą­pie­niem Polski do Unii Bankowej, jed­nak nie bra­kuje też powo­dów, dla któ­rych Polska nie powinna do niej przy­stą­pić. Po

Wyświetl cały tekst…

Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Budujesz, remontujesz ? Możesz zaoszczędzić…

Każdy z nas wie ile kosz­tuje budowa domu od pod­staw, już sam remont domu to bar­dzo kosz­towna inwe­sty­cja. Ale jak się oka­zuje będziemy mogli dzięki US zaosz­czę­dzić nawet 35 000 zł. W jaki spo­sób? Już tłu­ma­czę. Jeżeli robi­li­śmy np. remont to VAT, który zapła­ci­li­śmy przy kup­nie mate­ria­łów budow­la­nych możemy odzy­skać. Niestety

Wyświetl cały tekst…